Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających
 6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Walica adres poczty elektronicznej tomasz.walica@spp.edu.pl lub tel. +48338568336. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

1. koordynator do spraw dostępności cyfrowej: Urząd Gminy Hażlach Sylwia Lebioda, slebioda@hazlach.pl

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie Tomasz Walica, tomasz.walica@spp.edu.pl

2. administrator: Dorota Sobieska, sppogw@hazlach.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie, mieści się przy ul. Szkolnej 1, 43-418 Pogwizdów:

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (od ul. Szkolnej 1), którym można się dostać po schodach lub po podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Wejściem od ul. Katowickiej można dostać się do budynku szkoły tylko po schodach.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na pierwszym piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku znajduje się winda.

W budynku (w sekretariacie) znajduje się przenośna pętla indukcyjna, nie ma platform oraz informacji głosowych. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących (na drzwiach pomieszczeń placówki).

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jeden pracownik posiada kwalifikacje w porozumiewaniu się polskim językiem migowym.

Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData